6 клас

Красней, В.П. Беларуская мова: вучэб. дапам. для 6-га кл. для ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.П.К расней, Я.М. Лаўрэль, С.Р. Рачэўскі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015.

Бельскі, А.І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / А.І. Бельскі, Л.К. Цітова. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010.