5 клас

Беларуская мова: вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / В.П. Красней [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2014.

Цітова, Л.К. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / Л.К. Цітова. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009.